Potvarkis dėl konkurso komisijos sudarymo

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO

2021 m. liepos  d. Nr. 7V-

Lazdijai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 2021-06-22 raštą Nr. LMVA-35 „Dėl LMVA kandidato į švietimo įstaigos vadovų konkursų komisijos narius“, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos 2021-05-26 raštą Nr. VSGGD3-103 „Dėl kandidato į atrankos komisijos narius teikimo, Lazdijų r. Šventežerio mokyklos 2021-05-24 raštą Nr. ŠVM10-55 „Dėl kandidatų į atrankos komisijos narius teikimo“ ir į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021-05-27 raštą Nr. SR-2309 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo į viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisiją teikimo“:

1. Sudarau konkurso Lazdijų r. Šventežerio direktoriaus pareigoms užimti komisiją šios sudėties:

1.1. Dalius Mockevičius, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, konkurso organizatoriaus atstovas – komisijos pirmininkas;

1.2. Angelė Mizerienė, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos direktorė, švietimo įstaigų vadovų asociacijos atstovė – komisijos narė;

1.3. Vitalija Tumasonienė, mokyklos bendruomenės (pedagogų) atstovė – komisijos narė;

1.4. Asta Aleksandravičienė, mokyklos bendruomenės (tėvų) atstovė – komisijos narė;

1.5. Danguolė Rėkuvienė, mokyklos bendruomenės (mokinių, kuriems atstovauja tėvai) atstovė – komisijos narė;

1.6. Jolita Vailionienė, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokyklos socialinio partnerio atstovė – komisijos narė;

1.7. Jūratė Venckienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė, ministerijos atstovė – komisijos narė.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. konkursas vyks 2021 m. liepos 26 d. 14.00 val.;

2.2. šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                Ausma Miškinienė

 

 

 

Skaityti dokumentą čia