Prevencinės programos mokykloje

 Patyčių prevencijos programa “OPKUS”
OLWEUS patyčių prevencijos programos pažymėjimas
Priedas prie OLWEUS pažymėjimo
OPKUS planas 2022-2023 m. m.
OPKUS planas 2021-2022 m. m.
Klasės: 1-10

Atsakingas asmuo: Koordinatorė matematikos mokytoja metodininkė Vitalija Tumasonienė 


 Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programa
„Veikiu ir mokausi kitaip”

Atsakingas asmuo: Socialinė pedagogė Eglė Aleksandravičienė 

Klasės: 1-10. 
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa
Klasės: 1-10. 

Atsakingas asmuo: Klasių vadovai, dalykų mokytojai.
 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programa
Klasės: 1-10. 

Atsakingas asmuo: Klasių vadovai, dalykų mokytojai.